Privacy Notice

 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

        เนื่องจาก บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ และบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัท ขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

 

  1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานสำหรับนำเสนอสินค้าและบริการ การเปิดบัญชีคู่ค้า การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติ การปรับปรุงการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้

 

ฐานสัญญา (Contract) : การปฏิบัติตามสัญญาที่ได้จัดทำระหว่าง บริษัท กับ ท่าน เนื่องจากท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อการเข้าทำสัญญา รวมทั้งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบทำให้ไม่บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้, ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา และตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

 

ฐานความยินยอม (Consent) บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลการขายสินค้าและบริการ อีกทั้งการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น โปรไฟลิ่ง, กิจกรรมการทางการตลาด, เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง,  ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ฐานความยินยอม (Consent) ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอม (Consent) เป็นลายลักษณ์อักษรกับท่านต่อไป และหากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 4.

 

 

ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปรับปรุง, พัฒนา, การตรวจสอบ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สินค้าและ/หรือบริการใด ๆ  (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น) ให้เกิดความปลอดภัย เช่น การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น  การเข้าสถานที่ทำการของบริษัท, การเข้าสู่ระบบ (Log in) ไปในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เป็นต้น, เพื่อป้องกันอาชญากรรม     ใด ๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และเพื่อป้องกันการฉ้อโกง อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

 

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานและ/หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และ ศาล อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

 

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล  ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 

 

การจัดงานสัมมนา

 

ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทร,email, line contact  5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ

 

 

การจัดทำสัญญา

 

ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทร,email, line contact  10 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา

 

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

 

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

 

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม, บุคคลใด ๆ ที่บริษัทต้องเปิดเผยเท่าที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล หรือกรณีได้รับความยินยอมจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 

 

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้   (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อจำกัดกับบริษัทในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานสำหรับนำเสนอสินค้าและบริการ การเปิดบัญชีคู่ค้า การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม    ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมกับท่านได้

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

 

 

  1. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)   ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานสำหรับนำเสนอสินค้าและบริการ การเปิดบัญชีคู่ค้า การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้น ๆ หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

 

 

 

 

  1. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังช่องทางดังนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด

1879, ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Email Address :   privacy@ptdthai.com

 

 

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด

1879, ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

Email Address : dpc@ptdthai.com

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไป ให้ถือว่าเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไป โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ